Obama Namaste at Prayer Breakfast

Obama Namaste at Prayer Breakfast